Diens­t­­lei­s­tun­gen/Ser­vi­ces

Sie kön­nen ins­be­son­de­re bei den nach­fol­gen­den Rechts­ge­bie­ten auf mei­ne Kom­pe­tenz und Erfah­rungs­schatz zurück­grei­fen:

 • Ver­kehrs­un­fall­recht
 • Unfall­recht-Scha­dens­re­gu­lie­rung
 • Nach­bar­recht
 • Inkas­so­recht
 • Ver­kehrs­recht
 • Ehe- u. Fami­li­en­recht
 • Schei­dungs­recht
 • Miet­recht
 • Kauf- u. Werk­ver­trags­recht
 • Buß­geld­sa­chen
 • Füh­rer­schein­recht